Bun venit pe site-ul Primariei Vadu Moților!

Anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie, vacante, de Consilier, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment FINANCIAR-CONTABIL.

1 iulie 2021

Nr.2247/01.07.2021

 

ANUNȚ

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de:
– art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Primăria Vadu Moților anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie, vacante, de Consilier, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment FINANCIAR-CONTABIL.

 1. Consilier, clasa I, gradul profesional debutant, IdPost:206970;
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Probă suplimentară
 4. Proba scrisă va avea loc în data 02.08.2021, ora 11.00 la sediul Primăriei comunei Vadu Moților;
 5. Condiţii de participare :

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: – Domeniul fundamental (DFI) – științe sociale, Ramura de științe (RSI) – științe economice, Domeniul de licență (DL) – contabilitate, economie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul.

 1. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, situat în Comuna Vadu Moților, sat. Vadu Moților, nr.1, Registratură, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 01.07-20.07.2021, inclusiv.

Anunţul de concurs va fi publicat în data de 01.07.2021

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

1)   selecţia dosarelor de înscriere;
2)   proba scrisă;
3)   interviul.

Selecţia dosarelor de înscriere

Dosarele de înscriere se depun, la sediul autorităţii, registratură, în perioada 01.07.- 20.07.2021, inclusiv, de luni până vineri între orele 8.00-15.00 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări, şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de maşter în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; ,
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să aţeste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în cbndiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. în situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia piiblică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţele eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi care au un alt format decât cel prevăzut de anexa nr. 2D din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa sus menţionată şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Formularul de înscriere se găseşte în format deschis, editabil pe pagina de internet al autorităţii, accesând; linkul: www.vadumotilor.ro, precum şi la Sediul primăriei comunei Vadu Moților, în format letric.

Proba scrisa

–  constă în redactarea unei lucrări şi va avea loc în data de 02 august 2021, ora 11.00 la sediul primăriei Vadu Moților.

Interviul

– se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet www.vadumotilor.ro /anunturi.

Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi cu menţiunea «admis» ori «respins» la proba scrisă, respectiv interviu, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet www.vadumotilor.ro /anunturi.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria comunei Vadu Moților, Com. Vadu Moților, sat Vadu Moților, nr.l, telef: 0764778786, email: vadumotilor@yahoo.com, persoană de contact: Scrob Nicu Lucian, consilier juridic asistent.

 1. Bibliografie:
 2. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: textul integral

 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Tematica:

 • Partea III Administraţia publică locală: Titlul V Autorităţile administraţiei publice locale Cap. III Consiliul local art. 111- 147, Cap. IV Primarul art.148-163, Cap. VII Actele autorităţilor administraţiei publice locale art. 195-200;
 • Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlu I Dispoziţii generale art.365-368, Titlul II Statutul funcţionarilor publici art. 369-537;
 • Partea VII Răspunderea administrativă 563-579.
 1. U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: textul integral

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: textul integral

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Tematica : art. 2, art. 8, art. 10, art. 12-25, art.27-34, art. 36-40
 2. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Tematica : Norme : art. 1-8, art. 9-13, art. 16-18, art. 28-29, art. 34-38

 1. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Tematica : Norme : art. 1 şi art. 2

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica : art. 1, alin. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 21, art. 23, art. 24-26,

 1. Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica : Anexa 1: art. 1, art. 2, art. 7 ; Anexa 2 : art. 1-4 ; Anexa 3 : prevederile art. 1, alin. 1, 2 şi 3 din Ordinul 3774/2019, art. 4, art. 6 din anexa 3

 

       Atribuţii principale  ale postului de  consilier, clasa I, grad debutant  funcție publică de execuție vacantă în cadrul Compartiment financiar-contabil:

–  organizează și conduce evidența contabilă, în conformitate cu prevederile legale;
– face propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele prevăzute de lege, a proiectului anual și de perspectivă a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei; asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea elaborării și aprobării bugetului anual;
– întocmește note de fundamentare pentru rectificarea bugetului local, în funcție de venituri și cheltuieli, în vederea elaborării și aprobării proiectului de buget rectificat;
– întocmește raportul – anexa la proiectul de buget, prezentând nivelul veniturilor și repartizarea cheltuielilor pe capitole și subcapitole, motivând nivelul fiecărei cheltuieli înscrise în fiecare capitol;
– întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţi;
– elaborează  propuneri de repartizare pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în buget și a altor planuri financiare;
– verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le prezintă ordonatorului de credite și ulterior, le supune aprobării Consiliului local ;
– asigură lucrările generate de încheierea exerciţiului financiar trimestrial și anual şi întocmeşte bilanţul contabil anual;
– asigură identificarea fondurilor, urmărește concordanță dintre planul anual cu situația contului de execuție bugetară și vizează planul anual privind încadrarea sumelor necesare în proiectul de buget;
– urmăreşte permanent realizarea bugetului local; efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare;
– asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
–  conduce evidența cheltuielilor; urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor, cu respectarea disciplinei financiare şi informează lunar ordonatorul principal de credite;
– răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul local;
– asigură organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare , pe categorii de venituri, potrivit clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice;
– înregistrează în ordine cronologică şi sistematică operaţiunile de încasări şi plăţi pe baza documentelor justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de contabilitate;
– răspunde de întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea situaţiilor financiare trimestriale;
– centralizează conturile de execuţie de la instituțiile bugetate, urmăreste încadrarea cheltuielilor în bugetul stabilit, centralizează dările de seamă contabile;
– întocmește declarația privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat;
– întocmește și depune lunar declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de șomaj;
– organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale, în conformitate cu Normele Metodologice aprobate prin OMFP nr. 1792/2002 – cu respectarea prevederilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor si anume: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata efectivă;
– pe bază notelor de fundamentare întocmite și primite de la compartimentele funcționale, declanșează procedurile de angajare bugetară;
– primește datele de la compartimente, privind necesarul de sume pentru desfășurarea în bune condiții a activităților administrației publice pe durata unui exercițiu bugetar;
– face propuneri pentru fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, inclusiv acordarea premiilor şi a altor drepturi de personal pentru salariaţii din aparatul propriu, serviciile publice  şi de deservire;
– exercită controlul financiar preventiv propriu conform prevederilor O.M.F.P. nr.923/2014  *** Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
– ţine evidenţa contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale ;
– colaborează cu toate compartimentele pentru asigurarea recrutării, încadrării şi promovării personalului, urmăreşte vechimea în muncă în vederea acordării sporului de vechime, stabilirea drepturilor de retribuire ce decurg din prevederile legale, prezentarea datelor statistice cerute de conducerea instituţiei conform legislaţiei în vigoare, fundamentarea fondului de salar pe anul următor, angajarea, transferarea, desfacerea contractelor de muncă a salariaţilor din aparatul de specialitate al primarului, evidenţa concediilor de odihnă, medicale, suplimentare, fără plată, verificarea pontajelor în vederea stabilirii drepturilor băneşti, promovarea în funcţii, clase, grade, trepte profesionale, acordarea de salar de merit şi alte sporuri specifice;
– participă la acţiunea de evaluarea anuală a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, finalizată prin fişe de evaluare care se supun aprobării primarului, întocmite  în luna decembrie a fiecărui an;
– asigură baza de date privind calculul salariilor şi a altor drepturi băneşti ale angajaţilor Primăriei, pe baza fişelor de pontaj, întocmeşte statele de plată, ordonanțarea cheltuielilor de personal;
– ţine evidenţa concediilor de odihnă – boală, a învoirilor şi concediilor fără plată, precum şi a celor de studii, acordate conform aprobării primarului;
– întocmeşte şi eliberează certificate şi adeverinţe solicitate de cetăţeni şi salariaţii instituţiei sau a celor administrate, conform evidenţelor financiar – contabile, răspunzând de legalitatea acestora;
– se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale proprie, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul său de activitate;
– asigură şi duce la îndeplinire sarcinile şi măsurile stabilite pe linie financiar-contabilă de către organele ierarhice superioare;
– asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi măsurilor stabilite de organele de îndrumare şi control în domeniul său de activitate;
– asigură rezolvarea în termen a corespondenţei primite;
– asigură un climat de transparenţă în exercitarea atribuţiilor din sfera activităţii;
– întocmește și propune spre adoptare, referate de necesitate și oportunitate pentru elaborarea proiectelor de dispoziții și de hotărâri în domeniul sau de activitate; participă la elaborarea proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor;
– examinează proiectele de hotărâre din sfera financiar-contabilă ce urmează a fi supuse aprobării consiliului local sau a propunerilor făcute şi întocmeşte referate privind adoptarea, modificarea sau respingerea motivată a proiectelor sau propunerilor examinate;
– urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar;
– răspunde de  întocmirea situaţiilor financiare şi a dărilor de seamă trimestriale şi anuale;
– prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a comunei;
– sprijină activitatea comisiei de specialitate din cadrul consiliului local constituită în domeniul buget-finanţe-contabilitate;
–    întocmeşte referate, redactează dispoziţii ale primarului cu privire la domeniul de activitate;
– pune la dispoziţia membrilor consiliului local, la cererea acestora, în termenul stabilit de lege, informaţii necesare în vederea îndeplinirii mandatului;
– îndosariază şi păstrează după nomenclatorul arhivistic, în ordine şi condiţii de siguranţă, documentele şi actele justificative ale activităţii financiar-contabile, predă la arhivă dosarele constituite după arhivarea documentelor conform prevederilor legale;
– răspunde de circuitul documentelor, conform normelor legale;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin actele normative, încredinţate de consiliul local, primar sau secretar .

 

Primar,

 Nicolae Lazea

 

  Formularul de inscriere (1,1 MiB, 149 hits)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 19 iulie 2021

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close